Wzory dokumentów

OŚWIADCZENIE
Upoważniam /nie upoważniam - ............................................................................
do otrzymania informacji o moim stanie zdrowia (o stanie zdrowia mojego dziecka).
 
 
Podpis pacjenta/rodzica                                                               Podpis lekarza i data
 
............................                                                                      ....................
 

OŚWIADCZENIE
 
Upoważniam /nie upoważniam - ..........................................................................
do uzyskania mojej dokumentacji medycznej (dokumentacji mojego dziecka).
 
 
Podpis pacjenta/rodzica                                                               Podpis lekarza i data
 
............................                                                                      ....................