Nasz personel

W naszych poradniach pracuje zespół kilkunastu doświadczonych neurologopedów, logopedów, psychologów oraz terapeutów, legitymujących się bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno na studiach specjalistycznych jak i na studiach podyplomowych,  kursach i  szkoleniach specjalistycznych.

Wszyscy specjaliści posiadają dyplomy i certyfikaty w wymaganych zakresach wiedzy, co gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie. Stanowimy zespół ambitnych i dynamicznych specjalistów dbających o swój stały rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

 

Anna Woźniakowska – dyrektor Poradni Logopedycznej LOGANN, spec.zaburzeń mowy, neurologopeda, terapeuta mowy.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie – studia podyplomowe na kierunku logopedia
 • Studia podyplomowe z neurologopedii

Certyfikaty:

 • certyfikat zawodowy logopedy
 • certyfikat terapeuty mowy
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu”
 • certyfikat uczestnictwa „RETT Edukacja – systemy śledzące wzrok i umożliwiające obsługę komputera za pomocą wzroku jako wsparcie osób z zespołem RETT’a i innymi niepełnosprawnościami”

Doskonalenia zawodowe:

 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii afazji
 • szkolenie z zakresu rehabilitacji głosu i mowy u osób po laryngektomii
 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii jąkania
 • szkolenie z zakresu wielospecjalistycznej terapii dzieci z rozszczepami
 • kurs logopedii praktycznej
 • szkolenie „Video Home Training”
 • szkolenie z zakresu techniki mowy i emisji głosu
 • sympozjum naukowe – Komunikacja w Zaburzeniach Neurologicznych
 • udział w konferencjach naukowych (VII Międzynarodowa Konferencja Krajów Europy Środkowej i inne)

Dyplomy uznania i podziękowania za profesjonalizm, otrzymane od:

 • dyrektora Branżowej Kasy Chorych
 • rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • pacjentów dorosłych i rodziców pacjentów Poradni

Doświadczenie zawodowe:

 • praca w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie-Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • nauczyciel  akademicki w latach 2004/2005
 • kształtowanie umiejętności praktycznych u studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni kształcących logopedów
 • własna praktyka zawodowa w zakresie leczenia zaburzeń mowy (25 letni staż pracy)
 • diagnoza i terapia logopedyczna , diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami w komunikacji werbalnej

 

Dorota Piotrowska - zastępca dyrektora Poradni LOGANN, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (logopedia) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (neurologopedia).
Od roku 2003/2004 nauczyciel akademicki (prowadzi wykłady i ćwiczenia z nauki o języku oraz diagnozy i terapii zaburzeń mowy).

Wybrane kursy, szkolenie, konferencje:

 • 2014: Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Opieka logopedyczna w Wielkiej Brytanii i Niemczech” Londyn, Papenburg;
 • 2013: „Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych”;
 • 2012: „Diagnoza i terapia dysfagii”;
 • 2012: „Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne. Uproszczone metody postępowania, terapia czynności mięśni pre-othodontic Trainer T4K”;
 • 2011: udział w VII Międzynarodowej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej „Let's talk together – AAC in Europe”;
 • 2009: udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna”;
 • 2005: „Portage – Program Wczesnej Edukacji”;
 • 2005: zajęcia warsztatowe na temat „Każde dziecko może nauczyć się czytać w oparciu o serię logopedyczną „Kocham czytać” dr J. Cieszyńskiej;
 • 2004: „Diagnoza i terapia afazji”;
 • 2004: „Diagnoza i terapia jąkania";
 • 2004: „Technika mowy i higiena głosu”;
 • 2003: studia glottodydaktyczne w zakresie programu wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez prof. B. Rocławskiego.

mgr Magdalena Bieniek - pedagog logopeda, neurologopeda

Ukończone kursy i szkolenia:
 • Diagnoza i terapia afazji
 • Techniki mowy i higieny głosu
 • Diagnoza i terapia jąkania
 • Emisja głosu dla nauczycieli – kurs podstawowy
 • Emisja głosu dla nauczycieli – kurs zaawansowany
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
 • Seminarium metodyczne „Kurs komunikacji alternatywnej AAC”
 • Seminarium metodyczne „Stymulacja rozwoju dziecka muzyką, ruchem i słowem – przez zabawę”
 • Integracja odruchów twarzyTM wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Wykorzystanie video endoskopii w diagnostyce foniatrycznej oraz interpretacja badań tympanograficznych
 • Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczno--logopedyczne u pacjentów z wadami twarzy
 • Masaż dziecięcy Shantala
 • Mózgowe podłoże procesów psychicznych
 • Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS jedną z form terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych
 • Model INSITE – program wczesnej interwencji przeprowadzanej w warunkach domowych przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną i dodatkowymi uszkodzeniami w wieku 0-6 lat
 • Neuroplastyczność w świetle współczesnych badań
 • Nowoczesny warsztat logopedyczny – metody pracy z wibratorami logopedycznymi oraz innymi narzędziami logopedycznymi
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci przy wykorzystaniu metod behawioralnych
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Szkolenie z zakresu obsługi Platformy do Badań Zmysłów – Centrum Słuchu i Mowy  Medincus
 • Aspekty ortodontyczne istotne dla terapii mowy
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i plan terapii
 • Kontrowersje wokół SLI
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M. D Klein i T. A. Delaney Oral-Motor Treatment Strategies In Children
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CADAP), prezentacja narzędzia do terapii oraz panelu dla terapeuty
 • Chwyt pisarski a umiejętności grafomotoryczne: rozwój, zaburzenia, czynniki i narzędzia wspomagające
 • Animacja jedzenia społecznego w grupie ze wsparciem AAC i koncepcji Castillo Morales
 • Niedokształcenie mowy – Afazja rozwojowa

mgr Justyna Berger-Kubiak - polonista, logopeda, neurologopeda

Ukończone szkolenia:
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
 • Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż
 • Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym
 • Terapia ustno- twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders.
 • K – TAPING W LOGOPEDII – Metoda plastrowania dynamicznego 20-21 luty 2016 Sosnowiec

Certyfikaty:

 • TERAPIA RĘKI w wymiarze 16 godzin
 • Umiejętności oralno-motoryczne, a Terapia Integracji Sensorycznej w wymiarze 12 godzin wykładów i ćwiczeń

mgr Aneta Kurowicka - psycholog, logopeda, neurologopeda

Ukończone szkolenia:
 • Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych naurologicznie
 • AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders.
 • E – TAPING W LOGOPEDII – metoda plastrowania dynamicznego 20-21 luty 2016 Sosnowiec

mgr Agnieszka Delev - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Kursy / szkolenia / staże:
 • Kurs I i II Terapii Integracji Sensorycznej – PSTIS
 • kwalifikacje: diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • Terapia ręki – Animus medica J. Surowińska
 • Terapia ręki I i II stopień – Soyer Centrum Szkoleniowe
 • Ontogeneza motoryczna – Animus medica J. Surowińska
 • Ćwiczenia na bazie ontogenezy motorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym – Animus medica J. Surowińska
 • Staż diagnostyczny SI – Sensum Mobile Z. Przyrowski
 • Staż terapeutyczny SI – Fundacja Okno M. Okrzasa
 • Kurs I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg koncepcji dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – warsztaty
 • Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metody dr P. Dennisona i Gail Dennison
 • Mediator Konfliktów Rówieśniczych, Szkolnych, Oświatowych i Edukatora Nr. 371/MKRSOiE/Warszawa/2015

mgr Anna Skotnicka - pedagog specjalny, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansen IAS, dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Metody Krakowskiej, hipoterapeuta. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność pedagogika terapeutyczna. Ukończyła I i II stopień kursu terapii Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od dziesięciu lat prowadzi terapię integracji sensorycznej, terapię ręki. Od sześciu lat zajmuje się Indywidualną Stymulację Słuchu Johansen IAS. Odbyła czteromiesięczną praktykę w terapii z dziećmi autystycznymi w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w delfinoterapii dzieci autystycznych. Wieloletni wolontariusz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prowadziła autoterapię dzieci z zaburzonym kontaktem pod okiem dr H. Olechnowicz przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracowała metodą Opcji. Odbyła stugodzinną praktykę z Metody Krakowskiej pod okiem Iwony Wójtowicz oraz wszystkie wymagane szkolenia z tego zakresu. Długoletni członek i  pracownik Fundacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hej Koniku!”. Ukończyła kurs I stopnia metody INPP, Trening zastępowania agresji ART, kurs pracy z dzieckiem z ADHD w Centrum CBT.
mgr Magdalena Pilawska
- psycholog, terapeuta integracji sensorycznej 
mgr Monika Solis
- pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
mgr Agnieszka Pietrasiewicz
- polonista, licencjonowany terapeuta Metody Krakowskiej, w trakcie studiów logopedycznych
mgr Monika Brzezińska
- polonista, logopeda, neurologopeda
mgr Paulina Grzebalska
- polonista, logopeda, neurologopeda
mgr Anna Przesmycka
- polonista, logopeda, neurologopeda - w trakcie specjalizacji
mgr Magdalena Daszkiewicz
- polonista, aktor, logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w trakcie specjalizacji
mgr Katarzyna Sokołowska
- polonista, logopeda, neurologopeda - w trakcie specjalizacji
mgr Anna Polak-Znojek
- polonista, logopeda
mgr Katarzyna Brzezińska
- pedagog, logopeda, neurologopeda - w trakcie specjalizacji
mgr Sylwia Szczerbińska
- oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej