Nasz personel

W naszych poradniach pracuje zespół kilkunastu doświadczonych neurologopedów, logopedów, psychologów oraz terapeutów, legitymujących się bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno na studiach specjalistycznych jak i na studiach podyplomowych,  kursach i  szkoleniach specjalistycznych.

Wszyscy specjaliści posiadają dyplomy i certyfikaty w wymaganych zakresach wiedzy, co gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie. Stanowimy zespół ambitnych i dynamicznych specjalistów dbających o swój stały rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

 

Anna Woźniakowska – dyrektor Poradni Logopedycznej LOGANN, spec.zaburzeń mowy, neurologopeda, terapeuta mowy.

    Wykształcenie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie – studia podyplomowe na kierunku logopedia
 • Studia podyplomowe z neurologopedii

    Certyfikaty:

 • certyfikat zawodowy logopedy
 • certyfikat terapeuty mowy
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Nowoczesne technologie w leczeniu osób po udarze mózgu”
 • certyfikat uczestnictwa „RETT Edukacja – systemy śledzące wzrok i umożliwiające obsługę komputera za pomocą wzroku jako wsparcie osób z zespołem RETT’a i innymi niepełnosprawnościami”

    Doskonalenia zawodowe:

 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii afazji
 • szkolenie z zakresu rehabilitacji głosu i mowy u osób po laryngektomii
 • szkolenie z zakresu diagnozy i terapii jąkania
 • szkolenie z zakresu wielospecjalistycznej terapii dzieci z rozszczepami
 • kurs logopedii praktycznej
 • szkolenie „Video Home Training”
 • szkolenie z zakresu techniki mowy i emisji głosu
 • sympozjum naukowe – Komunikacja w Zaburzeniach Neurologicznych
 • udział w konferencjach naukowych (VII Międzynarodowa Konferencja Krajów Europy Środkowej i inne)

    Dyplomy uznania i podziękowania za profesjonalizm, otrzymane od:

 • dyrektora Branżowej Kasy Chorych
 • rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • pacjentów dorosłych i rodziców pacjentów Poradni

    Doświadczenie zawodowe:

 • praca w Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie-Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • nauczyciel  akademicki w latach 2004/2005
 • kształtowanie umiejętności praktycznych u studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych uczelni kształcących logopedów
 • własna praktyka zawodowa w zakresie leczenia zaburzeń mowy (25 letni staż pracy)
 • diagnoza i terapia logopedyczna , diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami w komunikacji werbalnej

    Szkolenia:

 • Komunikacja ma znaczenie. Strategie AAC w pracy z dorosłymi osobami
 • z poważnymi problemami w porozumiewaniu się.
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy. Wczesna opieka logopedyczna
 • nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.
 • Ocena ruchomości języka w odniesieniu do wędzidełka języka w aspekcie czynności
 • prymarnych i artykulacji
 • Komunikacja w zaburzeniach neurologicznych-diagnoza afazji
 • AAC w pracy z dorosłymi osobami z nabytymi trudnościami w porozumiewaniu się (apraksją, afazją, postępującymi chorobami układu nerwowego)

 

Dorota Leśniczuk - absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (logopedia) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (neurologopedia).
Od roku 2003/2004 nauczyciel akademicki (prowadzi wykłady i ćwiczenia z nauki o języku oraz diagnozy i terapii zaburzeń mowy).

    Wybrane kursy, szkolenie, konferencje:

 • 2014: Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Opieka logopedyczna w Wielkiej Brytanii i Niemczech” Londyn, Papenburg;
 • 2013: „Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych”;
 • 2012: „Diagnoza i terapia dysfagii”;
 • 2012: „Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne. Uproszczone metody postępowania, terapia czynności mięśni pre-othodontic Trainer T4K”;
 • 2011: udział w VII Międzynarodowej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej „Let's talk together – AAC in Europe”;
 • 2005: „Portage – Program Wczesnej Edukacji”;
 • 2005: zajęcia warsztatowe na temat „Każde dziecko może nauczyć się czytać w oparciu o serię logopedyczną „Kocham czytać” dr J. Cieszyńskiej;
 • 2004: „Diagnoza i terapia afazji”;
 • 2004: „Diagnoza i terapia jąkania";
 • 2004: „Technika mowy i higiena głosu”;
 • 2003: studia glottodydaktyczne w zakresie programu wychowania językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym opracowanym przez prof. B. Rocławskiego.

 

mgr Magdalena Bieniek - pedagog logopeda, neurologopeda

    Ukończone kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia afazji
 • Techniki mowy i higieny głosu
 • Diagnoza i terapia jąkania
 • Emisja głosu dla nauczycieli – kurs podstawowy
 • Emisja głosu dla nauczycieli – kurs zaawansowany
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
 • Seminarium metodyczne „Kurs komunikacji alternatywnej AAC”
 • Seminarium metodyczne „Stymulacja rozwoju dziecka muzyką, ruchem i słowem – przez zabawę”
 • Integracja odruchów twarzyTM wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Wykorzystanie video endoskopii w diagnostyce foniatrycznej oraz interpretacja badań tympanograficznych
 • Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczno--logopedyczne u pacjentów z wadami twarzy
 • Masaż dziecięcy Shantala
 • Mózgowe podłoże procesów psychicznych
 • Neurobiologiczne podłoże zaburzeń rozwojowych
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS jedną z form terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych
 • Model INSITE – program wczesnej interwencji przeprowadzanej w warunkach domowych przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną i dodatkowymi uszkodzeniami w wieku 0-6 lat
 • Neuroplastyczność w świetle współczesnych badań
 • Nowoczesny warsztat logopedyczny – metody pracy z wibratorami logopedycznymi oraz innymi narzędziami logopedycznymi
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci przy wykorzystaniu metod behawioralnych
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • Szkolenie z zakresu obsługi Platformy do Badań Zmysłów – Centrum Słuchu i Mowy  Medincus
 • Aspekty ortodontyczne istotne dla terapii mowy
 • Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i plan terapii
 • Kontrowersje wokół SLI
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M. D Klein i T. A. Delaney Oral-Motor Treatment Strategies In Children
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CADAP), prezentacja narzędzia do terapii oraz panelu dla terapeuty
 • Chwyt pisarski a umiejętności grafomotoryczne: rozwój, zaburzenia, czynniki i narzędzia wspomagające
 • Animacja jedzenia społecznego w grupie ze wsparciem AAC i koncepcji Castillo Morales
 • Niedokształcenie mowy – Afazja rozwojowa

 

Agnieszka Mikołajczyk - od 2007 r. jestem technikiem fizjoterapii, w 2011 r. ukończyłam Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie, a od 2014 r. posiadam tytuł magistra fizjoterapii uzyskany na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Od ponad 10 lat pracuję jako fizjoterapeuta. Przez ten czas współpracowałam z wieloma placówkami rehabilitacyjnymi, gdzie nabywałam doświadczenie zawodowe: Przychodnia Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim, Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu, Lux Med, Biomed, klub dla aktywnych „Magia Ruchu”, Fundacja Perpetuum Mobile, Centrum Medyczne Vimed w Warszawie.
Uczestniczę systematycznie w szkoleniach, kursach i konferencjach, głównie o tematyce dziecięcej. Od 2015 r. jestem certyfikowanym terapeutą NDT-Bobath, co uprawnia mnie do prowadzenia terapii niemowląt. Swoje działania fizjoterapeutyczne wzbogacam także wiedzą z zakresu integracji sensorycznej (od 2016 r. jestem certyfikowanym terapeutą SI).
Najwięcej satysfakcji sprawia mi praca z dziećmi. Lubię, gdy pacjent angażuje się w terapię. Podczas pracy wspomagam się wieloma technikami, mającymi na celu przynieść zamierzony rezultat.

Izabela Kuchcik - absolwent studiów magisterskich na kierunku "Logopedia z audiologią" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na UMCS-ie oraz studentka studiów magisterskich "Pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się". Aktualnie również uczestniczka stażu logopedycznego w Fundacji Synapsis. W przyszłości planuje studia podyplomowe z neurologopedii.

    Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs systemu językowo-migowego I i II stopnia
 • Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
 • Warsztat dra Simon’a Procter, Director of Music Services Education, Research & Quality Assurance at Nordoff Robbins - Współmuzykowanie
 • Warsztat – Pedagogika Marii Montassori, Rozwijanie potencjału człowieka – założenia i sposoby realizacji
 • Warsztat – Zabawy i ćwiczenia wspierające funkcjonowanie ruchowo-sensoryczne dziecka z autyzmem
 • V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna – Metoda diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami autystycznymi i z Zespołem Aspergera (zagadnienia: Metody diagnozowania autyzmu i Zespołu Aspergera; Terapia zaburzeń komunikacji u dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera; Terapia zaburzeń autystycznych i z Zespołem Aspergera Metodą krakowską; Komunikacja alternatywna i wspomagająca jako element rozwoju mowy)
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna personalizowana „GENOM-CZŁOWIEK- ŚWIAT-ZAGROŻENIA”
 • Seminarium – Responsywność w terapii dziecka z autyzmem

Paulina Hawryluk - absolwentka studiów magisterskich na kierunku, Logopedia z audiofonologią na Uniwersytecie Marii-Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie podyplomowych studiów z zakresu ortooptyki. Logopeda, protetyk słuchu.

    Certyfikaty:

 • Autyzm.Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem
 • Logorytmika, jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej - wersja rozszerzona
 • Metody fonogestów - Mówimy z fonogestami
 • Metoda Warnkego - trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni
 • Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy

 
mgr Anna Szulga - fizjoterapeutka, technik masażysta. Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz dwuletnie Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu na kierunku Technik Masażysta. Z pacjentami pracuję od 2011 roku. Zawsze interesowała mnie neurologia i rehabilitacja neurologiczna. Pracowałam z dorosłymi (osoby po udarze, urazach rdzenia kręgowego, pacjenci z bólami kręgosłupa) oraz dziećmi (wady genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, wady postawy i inne). Doświadczenie zdobywałam podczas licznych godzin praktyk w szpitalach klinicznych a także na samodzielnym stanowisku pracując m.in. w przedszkolu specjalnym i przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży. Prowadziłam rehabilitację indywidualną oraz grupową.

    Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs kinesiology taping
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pierwszego stopnia
 • Szkolenie “Terapeuta cień. Praca z dzieckiem z autyzmem lub zespołem Aspergera”Kurs “Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej-SI pierwszego stopnia”
 • Kurs “Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych”
 • K.O.R.P standaryzowane narzędzie do oceny rozwoju prawidłowego/nie prawidłowego dziecka w wieku od 3 mc życia do 9 r.ż.
 • Kurs metoda Knillów
 • Kurs PNF podstawowy
 • Kurs “Terapia ręki u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością”
 • Kurs podstawowy „Stymulacja bazalna”
 • Kurs metoda “Therasuit Basic”

    Dodatkowo wykonuje masaże:

 • klasyczny
 • leczniczy
 • drenaż limfatyczny
 • sportowy
 • Shantala
 • izometryczny
 • relaksacyjny

 

mgr Paula Wołosik - logopeda, nauczyciel języka polskiego, certyfikowany terapeuta ręki, certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwentka kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Praktykę zawodową zdobyła m.in. na oddziałach neonatologicznych, neurologicznych i dziecięcych Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej oraz szpitali przy ul. Banacha i Lindleya. Pracowała z dziećmi z wadą słuchu i uszkodzeniami neurologicznymi. Dodatkowo odbywała praktyki z osobami dorosłymi po udarach, ze schorzeniami neurologicznymi oraz po laryngektomii (Klinika Otolaryngologiczna Szpitala przy ul. Banacha). Prowadziła diagnozę i terapię dzieci i młodzieży w licznych placówkach prywatnych i oświatowych. Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu, dziećmi jąkającymi się oraz z dziećmi z potrzebami kształcenia specjalnego. Z racji zainteresowania tematyką autyzmu dodatkowo odbyła staż w Przedszkolu „Kamyk Zielony” w Warszawie oraz pracowała w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z autyzmem.

    Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego.

    Głównymi celami programu są:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych
 • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny

    Dzieci zdobywają możliwość:

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji
 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego
 • poprawę koncentracji uwagi
 • pohamowania spontanicznych reakcji
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej
 • poprawy samoocen

    TUS skierowany jest do dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem na różne sytuacje społeczne.

 

mgr Justyna Berger-Kubiak - polonista, logopeda, neurologopeda

    Ukończone szkolenia:

 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
 • Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż
 • Kontakt i komunikacja dorosłego z małym dzieckiem niepełnosprawnym
 • Terapia ustno- twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders.
 • K – TAPING W LOGOPEDII – Metoda plastrowania dynamicznego 20-21 luty 2016 Sosnowiec

    Certyfikaty:

 • TERAPIA RĘKI w wymiarze 16 godzin
 •  Umiejętności oralno-motoryczne, a Terapia Integracji Sensorycznej w wymiarze 12 godzin wykładów i ćwiczeń

 

mgr Aneta Kurowicka - psycholog, logopeda, neurologopeda

    Ukończone szkolenia:

 • Dysleksja rozwojowa: teoria i diagnoza. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych naurologicznie
 • AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders.
 • E – TAPING W LOGOPEDII – metoda plastrowania dynamicznego 20-21 luty 2016 Sosnowiec

 

mgr Agnieszka Delev - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

    Kursy / szkolenia / staże:

 • Kurs I i II Terapii Integracji Sensorycznej – PSTIS
 • kwalifikacje: diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej
 • Terapia ręki – Animus medica J. Surowińska
 • Terapia ręki I i II stopień – Soyer Centrum Szkoleniowe
 • Ontogeneza motoryczna – Animus medica J. Surowińska
 • Ćwiczenia na bazie ontogenezy motorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym – Animus medica J. Surowińska
 • Staż diagnostyczny SI – Sensum Mobile Z. Przyrowski
 • Staż terapeutyczny SI – Fundacja Okno M. Okrzasa
 • Kurs I i II stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wg koncepcji dr hab. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – warsztaty
 • Szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” metody dr P. Dennisona i Gail Dennison
 • Mediator Konfliktów Rówieśniczych, Szkolnych, Oświatowych i Edukatora Nr. 371/MKRSOiE/Warszawa/2015

 

Milena Lisikiewicz – absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej z
logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz logopedii ogólnej i klinicznej
na Uniwersytecie Warszawskim.

    Ukończone szkolenia/kursy/staże:

        2015:

 • • Wolontariat logopedyczny na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Oddziale Psychiatrycznym
 • Dziennego Pobytu Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie
 • • Praktyki logopedyczne w Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno –
 • Pedagogicznej „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka” w Krakowie
 • • Udział w konferencji „Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia” w Wieliczce
 •         2017:
 •         • Staż logopedyczny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie
 •         • Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu
 •         rozwoju dziecka” - Niepubliczna Specjalistyczna PPP „Synapsis”
 •         • Szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza-terapiamasaż” – ProCentrum
 •         • Szkolenie „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne” - Fonetika –
 •         Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu
 •         • Szkolenie „Rotacyzm” – Instytut Edukacji Logopedycznej

 

Karolina Kwolek - wykształcenie: logopeda, audiolog (Logopedia z audiologią na UMCS w Lublinie)

    Szkolenia:

 • "Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej - wersja rozszerzona"
 • "Język migowy - I stopień"
 • "Zabawy i ćwiczenia wspierające funkcjonowanie ruchowo-sensoryczne dziecka z autyzmem"
 • "Pedagogika Marii Montessori. Rozwijanie potencjału człowieka - założenia i sposoby realizacji

 

mgr Anna Skotnicka - pedagog specjalny, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansen IAS, dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Metody Krakowskiej, hipoterapeuta. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, specjalność pedagogika terapeutyczna. Ukończyła I i II stopień kursu terapii Integracji Sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Od dziesięciu lat prowadzi terapię integracji sensorycznej, terapię ręki. Od sześciu lat zajmuje się Indywidualną Stymulację Słuchu Johansen IAS. Odbyła czteromiesięczną praktykę w terapii z dziećmi autystycznymi w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w delfinoterapii dzieci autystycznych. Wieloletni wolontariusz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Prowadziła autoterapię dzieci z zaburzonym kontaktem pod okiem dr H. Olechnowicz przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracowała metodą Opcji. Odbyła stugodzinną praktykę z Metody Krakowskiej pod okiem Iwony Wójtowicz oraz wszystkie wymagane szkolenia z tego zakresu. Długoletni członek i  pracownik Fundacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Hej Koniku!”. Ukończyła kurs I stopnia metody INPP, Trening zastępowania agresji ART, kurs pracy z dzieckiem z ADHD w Centrum CBT.

 

Aneta Laskowska - psycholog kliniczny, logopeda
Ocena funkcjonowania poznawczego i intelektualnego, diagnoza dysfunkcji poznawczych
Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów po udarach mózgu i innych uszkodzeniach C.U.N.
Diagnoza zaburzeń afektywnych i nerwicowych
Prowadzenie grup w ramach spotkań terapeutycznych pacjentów po udarach mózgu

 

Maria Wadoń - fizjoterapeutka
Diagnozowanie funkcjonalne oraz terapia niemowląt i dzieci
Fizjoterapia kobiet w ciąży i w połogu
Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży
Masaż Shantala
Prowadzenie zajęć, typu-zdrowy kręgosłup
Masaż relaksacyjny i leczniczy

 

Monika Oleksiewicz - psycholog
Prowadzenie neurorehabilitacji funkcji poznawczych.
Prowadzenie grup w ramach spotkań terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych pacjentów po udarach mózgu.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne

 

Róża Błońska - logopedia ogólna i kliniczna

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Neurologopedia profilowana - w trakcie specjalizacji
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej I-ego stopnia
 • Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS - staż zawodowy
   

mgr Monika Solis - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
mgr Agnieszka Pietrasiewicz - polonista, licencjonowany terapeuta Metody Krakowskiej, w trakcie studiów logopedycznych
mgr Monika Brzezińska - polonista, logopeda, neurologopeda
mgr Paulina Grzebalska - polonista, logopeda, neurologopeda
mgr Anna Przesmycka - polonista, logopeda, neurologopeda - w trakcie specjalizacji
mgr Magdalena Daszkiewicz - polonista, aktor, logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w trakcie specjalizacji
mgr Katarzyna Sokołowska - polonista, logopeda, neurologopeda - w trakcie specjalizacji
mgr Katarzyna Brzezińska - pedagog, logopeda, neurologopeda - w trakcie specjalizacji
Piotr Antoniak - lic.fizjoterapii, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda