Szkolenia

"EMISJA I HIGIENA GŁOSU", skierowane do wszystkich zainteresowanych prawidłową wymową - ludzi pracujących głosem: nauczycieli, dziennikarzy, aktorów, logopedów, prawników, studentów i młodzieży przygotowującej się na studia o kierunkach w wyżej wymienionych zawodach, a także osób z zaburzeniami tempa i płynności mowy.


PROGRAM SZKOLENIA:

  • Nauka właściwego oddychania dynamicznego (podczas mowy i śpiewu) obejmująca wypracowanie właściwego toru oddechowego i opracowanie techniki podparcia oddechowego.
  • Kształcenie  prawidłowej fonacji w kierunku ustawienia dźwięcznego, silnego głosu.
  • Usprawnienie artykulacji w celu poprawnej dykcji i wyrazistości wypowiedzi:
    • poprawna emisja głosek w izolacji
    • wyrazistość zbitek głoskowych w wyrazach
  • Najczęściej popełniane błędy w wymowie podczas wystąpień


OCZEKIWANE EFEKTY:

Uczestnik szkolenia pogłębi wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania narządu głosowego.

Pozna zasady dynamicznego oddychania, w tym właściwy tor oddechowy.

Uświadomi sobie znaczenie prawidłowego oddychania dynamicznego dla tworzenia się głosu.

Nauczy się ćwiczeń, które będzie mógł stosować dla zachowania zdrowego i aktywnego głosu.

Pozna podstawy interpretacji tekstu i prawidłowej dykcji.

Nabędzie umiejętność stosowania zasad higieny narządu głosu w celu zapobiegania jego schorzeniom.

Zyska motywację do pogłębiania nowo zdobytej wiedzy i umiejętności.

Zdobytą wiedzę zastosuje w praktyce.

 

METODY PRACY:

Wykład, dyskusja, prezentacja środków dydaktycznych, pokaz.

Badanie, ćwiczenia praktyczne (oddechowe, emisyjne).

Praca w grupie, praca indywidualna.

 

KOSZT SZKOLENIA: - 200 zł

Zgłoszenia telefoniczne nr 022 814 55 31 i e-mailem: logann